Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แหล่งปฏิกูลต่างๆ by Mind Map: แหล่งปฏิกูลต่างๆ

1. น้ำเสียจากบ้านเรือน

2. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร

3. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช

4. การใช้ดินที่ขาดการควบคุม

5. ผิวดินที่พังทลาย

6. น้ำเสียจากโรงเรียนอุตสาหกรรม