สาระการเรียนรู้ 5 ภูมิศาสตร์ ม.2 ทวีปยุโรปและแอฟริกา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สาระการเรียนรู้ 5 ภูมิศาสตร์ ม.2 ทวีปยุโรปและแอฟริกา by Mind Map: สาระการเรียนรู้ 5 ภูมิศาสตร์ ม.2 ทวีปยุโรปและแอฟริกา

1. หน่วยที่ 1 เรื่องยุโรปใกล้แค่เอื้อม

1.1. ลักษณะทางกายภาพ (ส5.1 ม.2/1)

1.2. โครงสร้างประชากร สังคม และวัฒนธรรม (ส5.1 ม.2/2)

1.3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส5.2 ม.2/3)

1.4. ระบบเศรษฐกิจ (ส5.2 ม.2/2)

1.5. ระบบคมนาคม (ส5.2 ม.2/2)

1.6. ภัยพิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหา (ส5.1 ม.2/3)

2. หน่วยที่ 2 เรื่องตะลุยดินแดนกาฬทวีป

2.1. ลักษณะทางกายภาพ (ส5.1 ม.2/1)

2.2. โครงสร้างประชากร สังคม และวัฒนธรรม (ส5.1 ม.2/2)

2.3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส5.2 ม.2/3)

2.4. ระบบเศรษฐกิจ (ส5.2 ม.2/2)

2.5. ระบบคมนาคม (ส5.2 ม.2/2)

2.6. ภัยพิบัติและแนวทางแก้ไข (ส5.1 ม.2/3)