PROBLEEMILAHENDUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROBLEEMILAHENDUS by Mind Map: PROBLEEMILAHENDUS

1. Tehniliste probleemide lahendamine

1.1. Õpilane teeb veaotsinguga kindlaks tehnilised probleemid ning leiab võimalikud lahendused.

2. Vajaduste väljaselgitamine

2.1. Kriitiline hinnang tehnoloogia võimalustele ja digilahendustele; valida endale sobiv

2.2. Kasutada ainult selliseid digilahendusi, mis on arendavad või mida on võimalik õpilastel tulevikus kasutada

3. Tehnoloogia loov kasutamine/innovatsioon

3.1. Tehnoloogia mitmekülgne kasutamine (nt erinevad programmid, andmebaasid) ja uudsete lahenduste leidmine

3.2. Enne uue programmi kasutamist see endale selgeks teha

4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine

4.1. Pidev puudujääkide analüüsimine, enda arendamine, uute arengusuunadega kaasas käimine digitehnoloogias

4.1.1. OSKUS KÜSIDA ABI!

5. Pidev oskuste ja teadmiste täiendamine

5.1. Täiendkoolitused, uute programmide, äppide, veebilehtede kasutamine

6. Uute tehnoloogiate tutvustamine

6.1. Õpetada teistele/õpilastele uusi tehnoloogiaid, et ka nemad neid kasutada saaksid

7. Riiklik suunitlus ja haridusalase taristu loomise toetamine.

7.1. “Tehnoloogiatrendide seire hariduses” “Taristu toetusmeede 2018” “Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm” “HITSA nutiklass” “HITSA täienduskoolitused” Haridus- ja teadusministeerium „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ „Vali IT!“