ระบบห้องสมุด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบห้องสมุด by Mind Map: ระบบห้องสมุด

1. หนังสือ

1.1. ชื่อหนังสือ

1.2. ชื่อผู้แต่ง

1.3. รหัสหนังสือ

1.4. ISBN

2. ผู้ใช้บริการ

2.1. ชื่อ-สกุล

2.2. รหัสผู้ใช้บริการ

2.3. เพศ

2.4. เบอร์โทร

3. บรรณารักษ์

3.1. ชื่อ-สกุล

3.2. ที่อยู่

3.3. เบอร์โทร

3.4. เพศ

3.5. รหัสบรรณารักษ์

4. ยืมคืน

4.1. วันที่คืน

4.2. วันที่ยืม

4.3. วันที่ส่งหนังสือ

5. opac

6. opac

7. วิดีโอขั้นตอนการยืมคืน