กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอังกอลิทึม

1.1. การเขียนรหัสจำลอง

1.1.1. ต้องเขียนลำดับงานทำงานออกมาเป็นข้อๆ

1.1.2. เลียนแบบคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

1.1.3. ใช้ข้อมูลเป็นประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ

1.1.4. มีการวางแผนสำหรับการอ้างข้อมูลต่างๆ

1.2. การเขียนแผนผัง

1.2.1. โครงสร้างการเขียนแผนผัง

1.2.2. โครงสร้างแบบลำดับ

1.2.3. โครงสร้างแบบทางเลือก

1.2.4. โครงสร้างแบบซ้ำ

1.3. ประเภทของแผนผัง

1.3.1. รับข้อมูลจากมนุษย์

1.3.2. สิ้นสุดการทำงาน

1.4. การใช้สัญลักษณ์

1.4.1. ผังงานระบบ

1.4.2. ผังงานโปรแกรม

2. ความหมายและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

2.1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด

2.1.1. 1.วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ

2.1.2. 2.วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.1.3. 3.วิเคราห์ทรัพยากร

2.1.4. 4.วิเคราห์ตัวแปรหรือผลการกระทบในด้านต่างๆ

2.2. เลือกเครื่องมือออกแบบขั้นตอน

2.2.1. การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2.2.2. การออกแบบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

2.3. การดำเนินแก้ไขปัญหา

2.3.1. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอน

2.3.2. การวิเคราห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

2.4. การตรวจสอบและปรับปรุง

2.4.1. การตรวจสอบปรับปรุงโดยผู้ออกแบบ

2.4.2. การตรวจสอบโดยผู้ใช้งานจริง