สารสนเทศท้องถิ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศท้องถิ่น by Mind Map: สารสนเทศท้องถิ่น

1. ความหมายของสารสนเทศท้องถิ่น

1.1. ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง และความคิดต่างๆ ของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีการสื่อสารบันทึกจัดพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นสำหรับใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1. ความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่ง เรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้สะสมที่สืบต่อกันมา

2.2. ความรู้และมวลประสบการณ์ ของชาวบ้าน ที่ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็ นสุข โดยได้รับการถ่ายทอด สั่งสมกันมาผ่าน กระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย

3. ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น

3.1. ประเภทของสารสนเทศ ท้องถิ่น แบ่งออกเป็ น 9 ด้านดังนี้

3.2. 1. ด้านการเกษตรกรรม

3.3. 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

3.4. 3. ด้านการแพทย

3.5. 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.6. 5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

3.7. 6. ด้านศิลปกรรม

3.8. 7. ด้านภาษาและวรรณกรรม

3.9. 8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณ

3.10. 9. ด้านโภชนาการ

4. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำมาหากิน

5. ความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่น

5.1. ด้านการศึกษา - คลังความรู้ - ส่งเสริม สนับสนุน การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้และสิ่งประดิษฐ์

5.2. ด้านเศรษฐกิจ - การประกอบอาชีพ การพึ่งพาตนเอง - การสร้างเศรษฐกิจชุมชน - การส่งออก

5.3. ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ปรองดอง - การอนุรักษ์ การสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การสร้างจิตสำนึกรักชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม