คอมพิวเตอร์(Computer)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเตอร์(Computer) by Mind Map: คอมพิวเตอร์(Computer)

1. องค์ประกอบ

1.1. ฮาร์ดแวร์(Hardware)

1.1.1. หน่วยรับข้อมูล(Input Unit)

1.1.2. หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit)

1.1.3. หน่วยแสดงผล(Out Unit)

1.1.4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง(Secondara Storage)

1.2. ซอฟแวร์(Software)

1.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software)

1.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)

1.2.2.1. ซอฟต์แวร์งานเฉพาะด้าน

1.2.2.2. ซอฟต์แวร์งานทั่วไป

1.3. บุคลากร(People Ware)

1.3.1. ผู้จัดการระบบ(System Manager)

1.3.2. นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)

1.3.3. โปรแกรมเมอร์(Programmer)

1.3.4. ผู้ใช้(User)

1.4. ข้อมูล(Data)

1.4.1. ข้อมูลตัวเลข(Numeric Data)

1.4.2. ข้อมูลตัวอักษร(Text Data)

1.4.3. ข้อมูลเสียง(Audio Data)

1.4.4. ข้อมูลภาพ(Images Data)

2. หลักการทำงาน

2.1. รับข้อมูลเข้า(Input)

2.2. ประมวลผลข้อมูล(Process)

2.3. แสดงผลลัพธ์(Output)

3. ลักษณะเด่น

3.1. หน่วยเก็บข้อมูล(Storage)

3.2. ความเร็ว(Speed)

3.3. ความเป็นอัตโนมัติ(Self Acting)

3.4. ความน่าเชื่อถือ(Sure)

4. ความสำคัญ

4.1. การสื่อสาร

4.2. การเลือกซื้อสินค้า

4.3. การสืบค้นข้อมูล

4.4. ความบันเทิง

4.5. การศึกษา

5. ประโยชน์

5.1. ชีวิตประจำวัน

5.2. งานธุรกิจ

5.3. งานวิทยาศาสตร์

5.4. งานคมนาคมและสื่อสาร

5.5. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

6. โครงสร้างข้อมูล

6.1. บิต(Bit)

6.2. ไบต์(Byte)

6.3. ฟิลด์(Field)

6.4. เรคคอร์ด(Record)

6.5. ไฟล์(Files)

6.6. ฐานข้อมูล(Database)

7. ความหมาย

7.1. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ