การรู้สารสนเทศ (Information literacy)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรู้สารสนเทศ (Information literacy) by Mind Map: การรู้สารสนเทศ   (Information literacy)

1. การรู้สารสนเทศ

2. หมายถึง

2.1. ทักษะการคิดวิเคราะห์และ / หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

3. ความสำคัญ

3.1. การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

3.1.1. 1. การศึกษา

3.1.2. 2. การดำรงชีวิตประจำวัน

3.1.3. 3. การประกอบอาชีพ

3.1.4. 4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

4. องค์ประกอบ

4.1. การรู้สารสนเทศเป็นทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนา การเรียนรู้ทุกรูปแบบ สมาคมห้องสมุดอเมริกัน ได้กำหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ คือ

4.1.1. 1.กำหนดความต้องการสารสนเทศ

4.1.2. 2. การเข้าถึงสารสนเทศ

5. วิดีโอการรู้สารสนเทศ

6. การรู้สารสนเทศ

7. รูปภาพวงจรการรู้สารสนเทศ