การสร้าง Database

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้าง Database by Mind Map: การสร้าง Database

1. ชนิดของคีย์ในฐานข้อมูล

1.1. คีย์หลัก (Primary Key)

1.2. คีย์คู่แข่ง (Candidate Key)

1.3. คีย์ผสม (Composite Key)

1.4. คีย์นอก (Foreign Key)

2. คำศัพท์ฐานข้อมูล

2.1. เอนทตี้ เช่น สินค้า ลูกค้า ใบสั่งซื้อ

2.2. แอททริบิวต์ เช่น รหัสสินค้า

3. ส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถบริการการจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้สะดวกรวดเร็ว

4. กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล

4.1. ตารางข้อมูล (table)

4.2. ระเบียนข้อมูล (record)

4.3. เขตข้อมูล (field)

4.4. อักขระข้อมูล (character)