ระบบฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฐานข้อมูล by Mind Map: ระบบฐานข้อมูล

1. โครงสร้างฐานข้อมูล

1.1. แฟ้มข้อมูล

1.2. ระเบียน

1.3. อักษร

1.4. บิต

1.5. โครงสร้าง

2. ความหมาย

2.1. กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล

3. ภาษาที่ใช้

3.1. SQL

3.2. DDL

3.3. DML

4. องค์ประกอบ

4.1. ซอฟต์แวร์

4.2. ฮาร์ดแวร์

4.3. บุคคลากร

4.4. กระบวนการ

4.5. ข้อมูล

5. รูปแบบฐานข้อมูล

5.1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

5.2. ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

5.3. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย

6. คำศัพท์ในระบบ

6.1. บิต(Bit)

6.1.1. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด

6.2. ไบต์(Byte)

6.2.1. หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันเป็นตัวอักขระ

6.3. เรคคอร์ด(Record)

6.3.1. หน่วยของข้อมูลที่เกิดจาการนำเอาฟิลด์หรือเขตข้อมูลหลายๆ

6.4. ไฟล์(File)

6.4.1. แฟ้มข้อมูลหรือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจาการนำข้อมูลมารวมไว้ในที่เดียวกัน

6.5. เอนทิตี้(Entity)

6.5.1. ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปรียบเสมือนคำนาม เช่น คน สถานที่ สิ่งของ

6.6. แอททริบิวต์(Attribute)

6.6.1. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของแอททริบิวต์หนึ่ง

7. ระบบจัดการฐานข้อมูล

7.1. ระบบจัดการฐานข้อมูล