ห้องสมุด ดิจิทัล (Digital Library)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ห้องสมุด ดิจิทัล (Digital Library) by Mind Map: ห้องสมุด ดิจิทัล (Digital Library)

1. 2.ความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้

2. 1. ความหมายและลักษณะของห้องสมุดดิจิตอล (Digital library)

3. 3. รูปแบบฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิทัล

4. 4. รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลของห้องสมุดดิจิตอล

5. 2.5 ระบบเครือข่ายการเรียนรู้

6. 2.4 เทคโนโลยีเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learn how tolearn)

7. 2.3 การปรับกระบวนการเรียนรู้

8. 2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้

9. 2.1 การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10. 3.3 ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image database)

11. 3.1 ฐานข้อมูลสื่อผสม (Full-text database)

12. 3.2 ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ (Multimedia database

13. 4.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุสิ่งพิมพ์

14. 4.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

15. 1.1 ห้องสมุดดิจิตอลเกิดจากเอกสารดิจิตอลที่ต้องจัดการด้วยกระบวนการมาตรฐานของห้องสมุดทั่วไป (การรวบรวมการจัดหมวดหมู่ และการเตรียมการเข้าถึง) และสร้างให้เข้าถึงแคทคาล็อก (Catalog) ด้วยระบบออนไลน์

16. 1.2 ห้องสมุดดิจิทัลเป็นโปรแกรม (ข้อมูลซอฟต์แวร์) ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลปฐมภูมิ) และจัดเก็บข้อมูลด้วย การจัด เรียงข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับห้องสมุดปกติ 3 การเก็บรักษาเอกสารอย่างแน่นหนาล็อกการจัดเก็บเอกสารในระยะยาว และการจัดเก็บเอกสาร

17. 1.3 ห้องสมุดดิจิตอลคือ การจัดหาเอกสารดิจิตอลในการเชื่อมโยงบริการออนไลน์ สร้างขึ้นบนหน้าที่หลักของห้องสมุดทั่วไป โดยให้การบริการเข้าถึงแหล่งรวบรวมผ่านอินเทอร์เน็ต