មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគីមីវិទ្យា

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគីមីវិទ្យា by Mind Map: មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគីមីវិទ្យា

1. ល្បឿនប្រតិកម្ម

2. អាល់កាន

3. រូបសណ្ឋាន និងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល

3.1. អុីសូមែប្លង់

3.2. អុីសូមែលំហ ឬស្តេរ៉េអូអុីសូមែ

4. អាតូម និងម៉ូលេគុល

4.1. ទ្រឹស្តីអាតូម

4.1.1. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្តីអាតូមបានលើកឡើងនៃការពន្យល់ដោយលោកចន ដាល់តុន​ក្នុងឆ្នាំ ១៨០៣

4.1.1.1. ច្បាប់រក្សាម៉ាស

4.1.1.2. ច្បាប់សមាមាត្រកំណត់

4.1.1.3. ច្បាប់ពហុសមាមាត្រ

4.1.2. ទ្រឹស្តីអាតូមទំនើប

4.2. ទម្រង់អាតូម

4.2.1. ធាតុបង្កអាតូម

4.2.1.1. ស្ថិតក្នុងណ្វៃយ៉ូ

4.2.1.1.1. ណឺត្រុង

4.2.1.1.2. ប្រូតុង

4.2.1.2. ស្ថិតនៅជុំវិញណ្វៃយ៉ូ

4.2.1.2.1. អេឡិចត្រុង

4.3. តារាងខួបគីមី

4.3.1. អត្តសញ្ញាណរបស់ធាតុ

4.3.1.1. និមិត្តសញ្ញាធាតុគីមី

4.3.2. អុីសូតូបៈ

4.3.3. ក្រុមៈ

4.3.4. ខួបៈ

4.3.4.1. ជួរដេក ឬអាចស្គាល់តាមរយៈចំនួនស្រទាប់អេឡិចត្រុងនៃធាតុ

4.4. សម្ព័ន្ធគីមី

4.4.1. ប្រភេទសម្ព័ន្ធគីមី

4.4.1.1. សម្ព័ន្ធអុីយ៉ុង

4.4.1.2. ជាប្រភេទអាតូមនៃធាតុតែមួយមានចំនួនណឺត្រុងខុសគ្នា

4.4.1.3. សម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់

4.4.1.3.1. កូវ៉ាឡង់ប៉ូលែ

4.4.1.3.2. កូវ៉ាឡង់មិនប៉ូលែ

4.5. ជួរឈរ ឬស្គាល់តាមរយៈអេឡិចត្រុងនៅស្រទាប់ក្រៅបង្អស់នៃធាតុ ឬត្រូវបានហៅថាអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់

5. រូបធាតុ

5.1. ចំនួនម៉ូល

5.1.1. ១​ មួយស្មើនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ (៦.០២២ x ១០ស្វ័យគុណ ២៣)

5.1.2. ទំនាក់ទំនងនឹងម៉ាស និងម៉ាសម៉ូលម៉ូលេគុលនិងម៉ាសម៉ូលអាតូម

5.2. ភាពរូបនៃរូបធាតុ

5.2.1. រឹង

5.2.2. រាវ

5.2.3. ឧស្ម័ន

5.3. បម្លែងភាពរូបនៃរូបធាតុ

5.3.1. កត្តានៃបម្លែងភាពរូប

5.3.1.1. បម្លែងដោយកម្តៅ

5.3.1.2. បម្លែងដោយពន្លឺ

5.3.1.3. បម្លែងដោយអគ្គិសនី

5.3.1.4. បម្លែងដោយល្បាយ

5.3.1.5. បម្លែងដោយរងប្រតិកម្មគីមី

5.3.2. ការរលាយ

5.3.3. កំណក

5.3.4. រំពុះ

5.3.5. កំណញើស

5.3.6. រំហើរ

5.3.7. រំហួត

5.4. ចំណែកថ្នាក់រូបធាតុតាមលក្ខណៈជាក់លាក់

5.4.1. របឹង

5.4.2. ភាពយឺត

5.4.3. ភាពហូតជាលួស

5.4.4. ភាពផែ

5.4.5. ភាពចម្លងកម្តៅ

5.4.6. ភាពចម្លងអគ្គសនី

5.4.7. ចំណុចរលាយ

5.4.8. ដង់សុីតេ

6. ល្បាយ និងសូលុយស្យុង

6.1. ការញែកល្បាយ

6.1.1. វិធីច្រោះ

6.1.2. រំហួត

6.1.3. កំណក្រាម

6.1.4. បំណិត

6.1.4.1. បំណិតធម្មតា

6.1.4.2. បំណិតប្រភាគ

6.1.5. ក្រូម៉ាតូក្រាភី

6.2. ប្រភេទសូលុយស្យុង

6.2.1. វាអាស្រ័យលើចម្លាស់ភាពរូបនៃអង្គធាតុរំលាយ និងអង្គធាតុរលាយមានរឹង រាវ និងឧស្ម័ន

6.3. ប្រភេទល្បាយ

6.3.1. ល្បាយស្មើសាច់

6.3.2. ល្បាយមិនស្មើសាច់

7. គីមីសរីរាង្គ

7.1. អុីដ្រូកាបួឆ្អែត

7.2. អុីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត

7.2.1. អាល់សែន

7.2.2. អាល់សុីន

7.3. អុីដ្រូកាបួប្រហើរ

7.3.1. បង់សែន

7.4. អាល់កុល និងអេទែ

7.5. អាល់ដេអុីត និងសេតូន

7.6. អាសុីតកាបុកសុីលិច

8. ស្តេរ៉េអូគីមី

8.1. ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល

8.1.1. ទម្រង់ឡឺវីសនៃអាតូម

8.1.2. ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល ឬអុីយ៉ុងតាមវិធី VSEPR

9. សុីនេទិចគីមី

9.1. កត្តាជះឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្ម