NGOẠI LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGOẠI LỰC by Mind Map: NGOẠI LỰC

1. Nguyên nhân

1.1. Chủ yếu là nguồn của bức xạ mặt trời

2. Tác nhân

2.1. Các yếu tố khí hậu

2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Gió

2.1.3. Mưa

2.1.4. ...v..v

2.2. Các dạng nước

2.2.1. Nước chảy

2.2.2. Nước ngầm

2.2.3. Băng hà

2.2.4. Sóng biển

2.2.5. ..v..v

2.3. Sinh vật

2.3.1. Động vật

2.3.2. Thực vật

2.4. Con người

3. Khái niệm

3.1. nguồn gốc

3.1.1. Ở bên ngoài

3.1.2. trên bề mặt Trái Đất

4. Tác động

4.1. các quá trình ngoại lực

4.1.1. Phong hoá

4.1.2. Bóc mòn

4.1.3. Vặn chuyển

4.1.4. Bồi tụ