องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

1.1.2. ตัวแปลภาษา

1.1.3. ยูติลิตี้ โปรแกรม

1.1.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

1.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2. บุคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้ ( User )

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ฮาร์ตแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.2. หน่วยประมวลผล

3.3. หน่วยแสดงผล

3.4. หน่วยความจำ

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล (Data)

4.2. สารสนเทศ (Information)