Phân tích và xử lí dữ liệu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phân tích và xử lí dữ liệu by Mind Map: Phân tích và xử lí dữ liệu

1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu

1.1. số trung bình cộng

1.2. số trung vị ( median )

1.3. tứ phân vị ( quartiles)

1.4. mốt ( mode )

2. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

2.1. khoảng biến thiên

2.2. khoảng tứ phân vị

2.3. phương sai

2.4. độ lệch chuẩn