การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 3.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

3.1. 1. ปรับสภาพดิน 2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการ กระทบของฝนและลม 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

4.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า 2.ป้องกันการบุกรุก 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า