การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษณ์ทรัพยากรดิน

1.1. 1. ปรับสภาพดิน

1.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

1.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า

2. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

2.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

2.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า

3. การอนุรักษณ์ทรัพยาการป่าไม้

3.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า

3.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

3.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า