ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC by Mind Map: ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC

1. ĐIỀU KIỆN VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TƯ TƯỞNG

1.1. Cuộc Cách Mạng Pháp 1789

1.1.1. Thành lập trật tự chính trị nhà nước tư sản

1.1.2. Tan rã chế độ phong kiến

1.2. Cách mạng vô sản

1.2.1. Tiến tới lý tưởng xã hội chủ nghĩa

1.3. Sự xuất hiện các công trình của các nhà xã hội học

1.3.1. Chỉ ra con đường và biện pháp lập lại trật tự và duy trì sự tiến bộ xã hội

2. ĐIỀU KIỆN VỀ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Những tư tưởng khoa học và văn hóa thời đại Phục Hưng thế kỉ XVIII

2.2. Các cuộc Cách Mạng khoa học thế kỉ XVI, XVII,XVIII làm thay đổi thế giới quan và phương pháp luận khoa học

2.2.1. Thay đổi căc bản thế giới quan và phương pháp luận khoa học

2.2.1.1. Lịch sử khoa học nhân loại lần đầu tiên là một thể thống nhất có trật tự

2.3. Sự nghiên cứu khoa học tự nhiên khoan học xã hội

2.3.1. Nghiên cứu hiện tượng, quá trình xã hội để phát hiện ra các quy luật tự nhiên của tổ chức xẫ hội

3. ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

3.1. Cuộc Cách Mạng thương mại và công nghệ cuối thế kỉ XVIII

3.1.1. Lay chuyển tận gốc trật tự kinh tế cũ tồn tại và phát triển hàng năm trước nó

3.1.2. Tổ chức quản lý kinh tế theo truyền thống thay thế bằng các tổ chức xã hội hiện đại

3.1.3. Thị trường mở rộng thu hút nhiều lao động

3.2. Phát triển nền kinh tế TBCN

3.2.1. Sản xuất được khối lượng tổng sản phẩm lớn

3.3. Biến đổi sâu sắc trong tổ chức xã hội

3.3.1. Tổ chức tôn giáo bị mất dần vai trò về quyền ực chính trị trước sức ép của hoạt động kinh tế

3.3.2. Cơ cấu gia đình bị thay đổi

3.3.3. Các giá trị văn hóa truyền thống bị thay đổi

3.3.4. Luật pháp ngày càng quan tâm tới việc điều tiết các quá trình kinh tế và quan hệ xã hội

3.3.5. Tiết chế và tổ chức hành chính thay đổi theo hướng dân hóa và công dân hóa.

3.4. Biến đổi sâu sắc trong đời sống xã hội

3.4.1. Nông dân trở thành tầng lớp bán sức lao động

3.4.2. Của cải chuyển từ tầng lớp phong kiến sang giai cấp tư sản

3.4.3. Kĩ thuật công nghệ khoa học phát triển nhanh chóng

3.4.4. Mở mạng buôn bán giao lưu

4. NHÓM 14