Đối thoại xã hội tại Công ty TNHH Canon Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đối thoại xã hội tại Công ty TNHH Canon Việt Nam by Mind Map: Đối thoại xã hội tại  Công ty TNHH Canon Việt Nam

1. Hình thức đối thoại

1.1. Tham vấn

1.2. Trao đổi thông tin

1.3. Thương lượng

2. Nội dung đối thoại

2.1. Tình hình SX - KD của NSDLĐ

2.2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, TƯLĐTT, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc

2.3. Điều kiện việc làm

2.4. Nội dung khác mà một hoặc cả hai bên quan tâm

3. Các dữ liệu thực tế đã tra được về đối thoại xã hội của công ty Canon

3.1. Tích cực ( Tạo mối quan hệ hài hòa)

3.1.1. Tạo môi trường làm việc thân thiện, tăng cường giao tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động

3.1.2. Quan hệ hài hòa giữa công nhân- quản lí

3.1.3. Đảm bảo phúc lợi cho người lao động để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

3.2. Tiêu cực