CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NGÀNH KINH DOAN QUỐC TẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NGÀNH KINH DOAN QUỐC TẾ by Mind Map: CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NGÀNH KINH DOAN QUỐC TẾ

1. LÍ DO HỌC

1.1. Cơ hội nghề nghiệp mở rộng

1.2. Cơ hội du lịch thế giới và làm việc nước ngoài

1.3. Mức lương hấp dẫn

1.4. Nhận bằng cử nhân trong ba năm

1.5. Phát triển kỹ năng đáp ứng yêu cầu thế kỷ 21

1.6. Cơ hội làm việc trong những lĩnh vực ngoài KDQT

1.7. Hình thành lợi thế cạnh tranh cho các bạn - những nhà quản lý trong tương lai

2. PHÂN NHÓM NGHỀ NGHIỆP

2.1. Nhóm 1: Các trường đại học, viện nghiên cứu

2.2. Nhóm 2: Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực KDQT

2.3. Nhóm 3: Các doanh nghiệp quốc tế, công ty đa quốc gia

2.4. Nhóm 4: Các tổ chức, định chế kinh tế quốc tế

3. MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH

3.1. Công việc

3.2. Ngành nghề, lĩnh vực

3.3. Cấp độ

3.4. Mức lương trung bình

4. YÊU CẦU

4.1. Phân tích và giải quyết vấn đề

4.2. Tư duy

4.3. Giao tiếp và làm việc nhóm

4.4. Thái độ và đạo đức

5. CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

5.1. Khái niệm nghề nghiệp tốt

5.2. Khám phá bản thân

5.3. Đánh giá bối cảnh cá nhân

5.4. Đánh giá hoàn cảnh toàn xã hội

5.5. Lựa chọn nghề nghiệp

5.6. Phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp

6. GỢI Ý MARKETING BẢN THÂN

6.1. Viết CV

6.2. Phỏng vấn