TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP by Mind Map: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

1. Khái quát chung

1.1. Hoàn cảnh

1.1.1. Cách mạng tháng 8 thành công

1.1.2. Ngày 2-9-1945 , Ba Đình, Hà nội

1.1.3. Thực dân đế quốc lăm le tái xâm lược

1.2. Viết cho ai

1.2.1. Đồng bào cả nước

1.2.2. Nhân dân thế giới

1.2.3. Các thế lực thù địch

1.3. Ý Nghĩa

1.3.1. Bác bỏ luận điểm sai trái của kẻ thù

1.3.2. Khẳng định tuyên bố độc lập

1.3.3. Bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập

2. Cơ sở pháp lý

2.1. Trích dẫn

2.1.1. Tuyên ngôn độc lập-Mỹ (1776):"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng như nhau

2.1.2. Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền-Pháp(1791):"Người ta sinh ra tự đô và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi

2.2. Suy rộng ra

2.2.1. Từ quyền bình đẳng của con người

2.2.2. nâng lên thành quyên bình đẳng của dân tộc

3. Cơ sở thực tế

3.1. Chính trị

3.1.1. không cho dân ta chút quyền tự do nào

3.1.2. thi hành luật pháp dã man

3.1.3. lập ra nhà tù nhiều hơn trường học

3.2. Văn hóa

3.2.1. Thi hành chính sách ngu dân

3.2.2. Làm giống nòi ta suy yếu

3.3. Kinh tế

3.3.1. Cướp không ruộng đất hầm mỏ

3.3.2. độc quyền in giấy bạc xuất nhập cảng

3.3.3. đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý

3.3.4. bóc lột dân ta đến tận xương tủy

3.4. Ngoại giao

3.4.1. Bán nước ta 2 lần cho Nhật

3.4.1.1. mùa thu năm 1940

3.4.1.2. ngày 9-3 năm 1945

3.4.2. Khi Việt Minh kêu gọi đồng minh

3.4.2.1. không đáp ứng

3.4.2.2. thẳng tay khủng bố

3.4.2.3. giết nốt tù chính trị

4. Lời tuyên ngôn

4.1. Tuyên ngôn độc lập

4.1.1. Có quyền

4.1.2. Sự thưc

4.2. Ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc