Chương 9: Xây dựng tổ chức đổi mới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương 9: Xây dựng tổ chức đổi mới by Mind Map: Chương 9: Xây dựng tổ chức đổi mới

1. 1. Tầm nhìn và vai trò lãnh đạo trong việc đổi mới

1.1. Học tập - Sự thay đổi

1.1.1. "Sự cứng nhắc cốt lõi"

1.2. Văn hóa tổ chức: gắn liền với đức tin của người lãnh đạo, nhân viên.

1.3. Bỏ qua phong cách lãnh đạo anh hùng(cái gì cũng biết)

1.3.1. Quyết định văn hóa tổ chức

1.3.2. Quyết định đổi tác chiến lược

1.3.3. Quyết định chiến lược dài hạn và ngắn hạn

1.4. Tổ chức phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại như là một cơ hội để học tập và phát triển

2. 2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đổi mới

2.1. Lý Thuyết - Cấu trúc tổ chức bị ảnh hưởng- Bản chất của các nhiệm vụ được thực hiện

2.2. Thực tế - Nhiệm vụ - Linh hoạt trong cấu trúc của những mối quan hệ

2.3. Mối quan hệ giữa các môi trường khác nhau và các hình thức tổ chức

2.3.1. Giảm thời gian thăm nhập thị trường

2.3.2. Đổi mới sản phẩm nhanh và năng cao sự đóng góp với khách hàng

2.3.3. Làm việc song song

2.3.4. Tương tác sớm của các chuyên gia chức năng

2.3.5. Liên kết chặc chẽ: Tương tác với người dùng, tổ chức hỗ trợ

2.4. Những mẫu cấu trúc của Henry Mintzberg

2.4.1. Cấu trúc đơn giản

2.4.2. Quan liêu máy móc

2.4.3. Hình thức phân chia theo bộ phận

2.4.4. Quan liêu chuyên nghiệp

2.4.5. Linh Hoạt

2.4.6. Định hướng và sứ mệnh

2.5. Sản xuất tinh gọn ( Đối tác tinh gọn)

2.5.1. Có tính cơ động dễ thay đổi khi môi trường thay đổi

2.5.2. Tiết kiệm được thời gian và chi phí

3. 3. Đào tạo và phát triển để đổi mới

3.1. Khả năng đổi mới

3.2. Mọi người được "Trao Quyền" dễ dàng hơn

3.3. Phát triển "thói quen" học tập

4. 4. Sự tham gia của mọi người trong đổi mới

4.1. 5 giai đoạn của Hoạt động đổi mới tương tác cao

4.1.1. Phát hiện ý tưởng

4.1.2. Hợp thức hóa ý tưởng

4.1.3. Nội bộ hóa ý tưởng

4.1.4. Lập ra chiến lược - Vận dụng ý tưởng

4.1.5. Hình thành văn hóa công ty

5. 5. Làm việc nhóm để đổi mới

5.1. Kết quả kết hợp

5.1.1. Sự lựa chọn

5.1.2. Đầu tu xây dựng nhóm

5.1.3. Liên minh để hướng dẫn rõ ràng về vai trò và nhiệm vụ

5.1.4. Tập trung và quản lý nhóm

5.2. Xây dựng nhóm HIỆU QUẢ là yếu tố quyết định thành công của dự án.

6. 6. Văn hóa tổ chức hướng tới đổi mới

6.1. Bề ngoài tổ chức

6.2. Bản chất mối quan hệ nhân viên với nhau

6.3. Văn hóa cốt lõi

6.4. Có vai trò quan trọng giúp tổ chức đổi mới

7. 7. Xây dựng tổ chức học tập

7.1. Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

7.2. Truyền đạt được kiến thức kinh nghiệp

8. Nhóm 2