Cучасна українська мова. Морфеміка і словотвір. Морфологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cучасна українська мова. Морфеміка і словотвір. Морфологія by Mind Map: Cучасна українська мова. Морфеміка і словотвір. Морфологія

1. Джерельна база

1.1. Морфеміка і словотвір

1.1.1. Основна: 1. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. — Тернопіль: Лілея, 1999. 2. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Сло­вотвір. Морфонологія. — К.: Вища школа, 1999. 3. Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. — Дніпропетровськ, 1998. 4. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. – К., 1998. – С.7-13. 5. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.,1994. –

1.2. Морфологія

1.2.1. Основна: 1. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 336 с. 2. Збірник вправ і завдань з української мови /Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д.; За ред. В.Д.Ужченко. - К.: Освіта, 1997. - 224 с. 3. Колоїз Ж. В. Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 356 с. 4. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. для студ. вузів, які вивчають дисципліну "Сучасна укр. літ. мова" / М. Я. Плющ, М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. - К. : Вища школа, 1995. - 283 с. 5. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів з морфології : Навчальний посібник /Г.В.Семеренко, Л.П.Литвин, Н.В.Кавера, Л.Ю.Алтицева, 2О.Ю.Грипас - Навчальна книга - Богдан, 2012. - 232 с. 6. Сучасна українська літературна мова [Текст] : підручник для студентів філолог. спец. вузів / А. П. Грищенко, В. П Мацько, М. Я. Плющ ; ред. А. П. Грищенко. - К. : Вища школа, 1997. - 493 с. 7. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища шк.., 2003. – 430 с. 8. Сучасна українська мова : Морфологія : підручник / Л.А. Алексієнко, О.М.Зубань, І.В.Козленко; за ред А.К.Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К.: Знання,2013. - 524 с. 9. Сучасна українська мова : підручник [за ред. О. Д. Пономарева]. – К. : Либідь, 2001. – 340 с.

2. IP-ресурси

2.1. Покликання на курс

2.2. Мультимедійна презентація до курсу

2.3. Мультимедійна презентація до кожної лекції

3. Матеріально-технічна база

3.1. Мультимедійний комплекс

3.1.1. ПК

3.1.2. Проектор

3.1.3. Смарт-дошка

3.2. Носії інформації

4. Розробники: к. філол.н., доцент кафедри української мови Лахно Н.В.; к. філол.н., доцент кафедри української мови Грипас О.Ю,

4.1. Інститут філології

4.1.1. ІІ, ІІІ курс, спеціальності 035 Філологія освітньої програми 035.01.01Українська мова та література

5. Період вивчення

5.1. 2, 3 семестри

5.2. Обсяг годин

5.2.1. Морфеміка і словотвір - 60 год.

5.2.2. Морфологія - 180 год.

5.3. 2 години на тиждень

5.4. Кредити

5.4.1. 2 - Морфеміка і словотвір

5.4.2. 6 - Морфологія

6. Робоча програма

6.1. Морфеміка і словотвір

6.1.1. Модуль І. Морфемна структура слова

6.1.1.1. Лекція. Морфеміка як розділ науки про мову. Типи афіксальних морфем

6.1.1.2. Практичне заняття. Морфемний та етимологічний аналізи слів

6.1.2. Модуль ІІ. Словотвірна система. Способи словотвору

6.1.2.1. Лекція. Словотвір як розділ науки про мову. Словотвірна структура слова.

6.1.2.2. Практичне заняття. Словотвірний аналіз

6.2. Морфологія

6.2.1. Модуль І. Морфологія української мови. Іменник.

6.2.1.1. Лекція. Предмет морфології. Граматичне значення слова та його структура.

6.2.1.2. Семінарське заняття. Іменник. Загальна характеристика, граматичні категорії. Лексико-граматичні розряли іменника

6.2.1.3. Практичне заняття. Категорії числа та відмінка іменника

6.2.2. Модуль ІІ. Прикметник. Числівник

6.2.2.1. Практичне заняття. Загальна характеристика прикметника та числівника

6.2.3. Модуль ІІІ. Займенник. Прислівник

6.2.3.1. Практичне заняття. Співвіднесення займенників з іншими частинами мови. Прономіналізація. Прислівник як частина мови. Розряди прислівника.

6.2.4. Модуль IV. Дієслово

6.2.4.1. Лекція. Дієслово. Категоріальне значення, система граматичних форм, дієвідміни дієслова

6.2.4.2. Практичне заняття. Дієслово. Категорії стану, способу та перехідності/неперехідності

6.2.4.3. Практичне заняття. Дієслово. Категорія особи, числа, роду. Безособові дієслова. Дієслівні утворення.

6.2.5. Модуль V. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник

6.2.5.1. Лекція. Прийменник. Розряди прийменників

6.2.5.2. Практичне заняття. Прийменник. Розряди прийменників. Сполучник. Групи та типи сполучників

6.2.6. Модуль VІ. Службові частини мови. Частка. Вигук.

6.2.6.1. Практичне заняття. Частка. Вигук.