สารสนเทศท้องถิ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศท้องถิ่น by Mind Map: สารสนเทศท้องถิ่น

1. บทบาทของสารสนเทศท้องถิ่น

1.1. บทบาทต่อบุลคล

1.2. บทบาทต่อการศึกษา

1.3. บทบาทต่อสังคม

1.4. บทบาทต่อการพัมนาประเทศ

2. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

2.1. ภูมิปัญญา

2.2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3. ภูมิปัญญาไทย

3. การนำแนกสาขาภูมิปัญญาไทย

3.1. ด้านอุสาหกรรมและหัตถกรรม

3.2. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

3.3. ด้านการแพทย์แผนไทย

3.4. ด้านเกษตรกรรม

3.5. ด้านโภชนาการ

3.6. ด้านศิลปกรรม

4. กระบวนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1. สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

4.2. พัฒนาเทคโนโลยีที่กว้างขวาง

4.3. วิเคราะห์ภูมิปัญญา

4.4. เผยแพร่ ขยายผล

4.5. การแสวงหา

4.6. กลั่นกรอง