Нийгэм судлал 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Нийгэм судлал 11 by Mind Map: Нийгэм судлал 11

1. Нийгэм, Нийгмийн харилцаа

1.1. Нийгмийн давхраажилт

1.2. Нийгмийн өөрчлөлт

2. Соёл

2.1. Соёлын үйлдвэрлэл

2.2. Соёлын даяаршил

2.3. Соёлын адилсал

2.4. Соёлын эрх чөлөө

3. Эрх зүй

3.1. Хүний эрх ба Үндсэн хууль

3.2. Өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах нь

3.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

3.4. Захиргаа, иргэдийн хоорондын маргааныг хянан шийдвэрлэх нь

3.5. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм

4. Эдийн засаг

4.1. Төр эдийн засгийг ямар бодлогоор зохьцуулдаг вэ?

4.2. Төрийн мөнгө, зээлийн бодлогын зорилго

4.3. Гадаад худалдаа, гадаад худалдааны бодлого

4.4. Гадаадын хөрөнгө оруулалт

4.5. Эдийн засгийн хөгжил

5. Улс төр

5.1. Иргэний нийгэм, түүний мөн чанар, үндсэн шинж

5.2. Сонгууль, сонгуулийн тогтолцоо

5.3. Орчин үеийн нийгэм, улс төрийн үйл явцад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үзүүлэх нөлөө

5.4. Улс төрийн институт

6. Олон улсын харилцаа

6.1. Олон улсын харилцааны улс бус оролцогч

6.2. Монгол улс ба ОУХ-ны улс бус оролцогчдын хамтын ажиллагаа

6.3. Монгол улсын гуравдагч хөршийн бодлого

6.4. Зөөлөн хүчний бодлого