NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG by Mind Map: NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nguồn lao động

1.1. Nguồn lao động dồi dào , tăng nhanh (năm 2003 : 41,3 triệu người)

1.2. Chất lượng

1.2.1. Ưu điểm :

1.2.1.1. Có kinh nghiệm trong sx N-L-N nghiêp

1.2.1.2. Có khả năng tiếp thu KH-KT

1.2.2. Hạn chế :

1.2.2.1. Trình độ chuyên môn chưa cao

1.2.2.2. Năm 2003 : 78,8 triệu người chưa qua đào tạo

1.2.2.3. Thể lực yếu

1.3. Phân bố : Chủ yếu ở vùng nông thôn

2. Sử dụng lao động

2.1. LĐ trong ngành N-L-N nghiệp chiếm tỉ trọng cao , có xu hướng pt

2.2. LĐ DV chiếm tỉ trọng cao , có xu hướng pt

2.3. LĐ CN-XD chiếm tỉ trọng thấp , có xu hướng pt