Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của ngành Xã Hội Học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của ngành Xã Hội Học by Mind Map: Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của ngành Xã Hội Học

1. Hệ thông các giá trị chuẩn mực xã hội cổ truyển bị thay đổi bởi truyền thống bị thay thế bởi xu hướng mới khuynh hướng thực dục và bạo lực

2. Giai cấp , địa vị của tầng lớp trong xã hội bị thay đổi

3. Học thuyết tế bào

4. XHH ngày càng nâng cao tính khoa học của mình

5. Khoa học tự nhiên

5.1. Kinh tế chính tri Anh

5.2. Thuyết tiến hóa

5.2.1. hình thành các giai cấp mới trong xã hội : Tư sản >< vô sản

5.2.2. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

6. Kinh tế - Xã hội

6.1. Kinh Tế

6.2. Xã hội

6.2.1. Đô thị tạo nhiều dân cứ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội

6.2.2. Cách mạng công nghiệp

6.2.3. Gia đinh hạt nhân

7. Chính trị

7.1. Cuộc cách mạng tư sản Pháp

7.1.1. chế độ dân chủ thay thế cho chế độ phong kiến đã sụp đổ

7.1.2. Xã hội tư bản- nhà nước tư sản

7.2. Xã hội tư bản hình thành trên thê giới

7.2.1. Khẳng định vai trò cá nhân trong đời sông xã hội

7.2.1.1. XHH cần dựa vào cơ sở lý luận cụ thể để phát triển

7.2.1.1.1. XHH đã tiếp thu , kế thừa và vận dụng các kết quả nghiên cứu khoa học tự nhiên, con người

8. Tư tưởng , lý luận khoa học

8.1. Giao lưu quốc tế , quan hệ thương giữa các nước phát triển