CHUYỂN ĐỘNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHUYỂN ĐỘNG by Mind Map: CHUYỂN ĐỘNG

1. THẲNG

1.1. ĐỀU

1.1.1. quãng đường

1.1.2. PTCĐ

1.2. BIẾN ĐỔI ĐỀU

1.2.1. nhanh dần đều

1.2.1.1. rơi tự do

1.2.2. chậm dần đều

2. HỆ QUY CHIẾU

2.1. TRỤC Ox

2.2. CHIỀU DƯƠNG

2.3. GỐC TỌA ĐỘ

2.4. GỐC THỜI GIAN

3. CỘNG VẬN TỐC

4. TRÒN ĐỀU

4.1. tốc độ góc

4.2. tốc độ dài

4.3. chu kì

4.4. tần số

4.5. công thức liên hệ

4.6. gia tốc hướng tâm