Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rễ by Mind Map: Rễ

1. rễ chính

1.1. Rễ chùm ,rễ cọc

1.1.1. rễ chùm

1.1.1.1. gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm

1.1.2. rễ cọc

1.1.2.1. có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

2. biến dạng của rễ

2.1. rễ củ

2.1.1. rễ phình to

2.2. rễ móc

2.2.1. rễ phụ mọc từ thân và cành trân mặt đát, móc vào trụ bám.

2.3. rễ thở

2.3.1. sống trong điều kiện thiếu không khí. rễ mọc ngược lên trên mặt đất

2.4. giác mút

2.4.1. Rễ biến đỏi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác

3. lợi ích

3.1. hút nước và chất dinh dưỡng giúp cho cây sống

4. các miền của rễ

4.1. miền trưởng thành

4.1.1. có chức năng dẫn truyền

4.2. miền hút

4.2.1. hấp thụ nước và muối khoáng

4.2.1.1. vỏ

4.2.1.1.1. biểu bì kéo dài

4.2.1.2. lông

4.2.1.2.1. hút nước và muối khoáng hòa tan

4.3. miền sinh trưởng

4.3.1. làm cho rễ dài ra

4.4. miền chóp rễ

4.4.1. che chở cho đầu rễ