Đọc hiểu báo cáo tài chính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đọc hiểu báo cáo tài chính by Mind Map: Đọc hiểu báo cáo tài chính

1. 6 CHỈ SỐ PHẢI XEM TRÊN BCTC

2. CÁC BẢNG CHÍNH TRONG BCTC

2.1. Bảng cân đối kế toán

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

2.3. Báo cáo luân chuyển tiền tệ

3. Bảng cân đối kế toán

3.1. Nội dung: Xem DN có bao nhiêu tài sản ? Đang cơ cấu nợ ntn ?

3.2. Các thành phần

3.2.1. Tài sản

3.2.2. Nợ phải trả

3.2.3. Vốn chủ sợ hữu

3.3. Chỉ tiêu chính cần tìm hiểu

3.3.1. Vốn chủ sở hữu

3.3.1.1. VCSH = Tài sản - Nợ phải trả

3.3.1.2. Nên xem xét trong vòng 10 năm, có tăng trưởng ổn định không

3.3.2. Tổng nợ / VSCH bao nhiêu

3.3.2.1. <50% là tốt

4. Báo cáo kết quả kinh doanh

4.1. Lợi nhuận ròng từ HĐKD (LN sau thuế)

4.2. Tỷ lệ LN / Vốn CSH (ROE)

5. Báo cáo luân chuyển tiền tệ

5.1. Dòng tiền từ HĐKD

5.1.1. Lưu chuyển tiền thuần từ HDKD

5.2. Dòng tiền tự do

5.2.1. Tiền ròng từ HĐKD - Chi phí vốn

5.2.2. Nên là con số dương và ổn định