กลุ่มดวงดาว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลุ่มดวงดาว by Mind Map: กลุ่มดวงดาว

1. ชื่อ

1.1. นายพราน

1.2. หมีใหญ่

1.3. หมีเล็ก

1.4. ค้างคาว

1.5. ม้าบิน

2. รูปร่าง

2.1. นายพราน

2.2. หมีใหญ่

2.3. หมีเล็ก

2.4. ค้างคาว

2.4.1. อักษรตัว W

2.5. ม้าบิน

2.5.1. สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

3. ทิศทาง

3.1. หมีใหญ่

3.1.1. ทิศเหนือ

3.1.2. ทิศเหนือ

3.2. หมีเล็ก

3.2.1. ทิศตะวันตก

3.3. ค้างคาว

3.3.1. ทิศตะวันออก

3.4. ม้าบิน

3.5. นายพราน

3.5.1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

4. เดือน

4.1. นายพราน

4.1.1. กรกฎาคม - พฤศจิกายน

4.2. หมีใหญ่

4.2.1. มกราคม - กันยายน

4.3. หมีเล็ก

4.3.1. มกราคม - กันยายน

4.4. ค้างคาว

4.4.1. มองเห็นได้ตลอดทั้งปี

4.5. ม้าบิน

4.5.1. ไม่แน่นอน

4.5.2. กันยายน - กุมภาพันธ์

5. ระยะเวลา

5.1. นายพราน

5.1.1. 1 ทุ่ม - ตี 5

5.2. หมีใหญ่

5.3. หมีเล็ก

5.3.1. ขึ้นหลังจากหมีใหญ่เล็กน้อย

5.4. ค้างคาว

5.4.1. 1 ทุ่ม - ตี5

5.5. ม้าบิน

5.5.1. 1 ทุ่ม

6. กิจกรรม

6.1. ดัดลวด

6.2. ฉายกลุ่มดาว

6.3. งานศิลปะ

6.4. วาดรูป

6.5. งานปัก

6.6. ลูกปัก

7. ประโยชน์

7.1. บอกทิศ

7.2. บอกตำแหน่งกลุ่มดาวอื่นๆ

7.3. บอกตำแหน่งของดาวต่างๆ

8. กลุ่มดาวคืออะไร