TAPE Online ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAPE Online ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ by Mind Map: TAPE Online ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

1. ตนเอง

1.1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่

1.2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย: สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่อกิจกรรม

1.4. หมั่นศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสอน การประเมิน การบริหาร

1.5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

2. ผู้เรียน

2.1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน

2.2. ให้ความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้เรียน

2.3. เข้าใจ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้เรียน

2.4. เสริมสร้างเจตคติที่ดี และให้แรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน

2.5. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของตน

3. โรงเรียน

3.1. เสริมสร้างเครื่อข่ายระบบดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็ง

3.2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3.3. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน

3.4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสาน

3.5. ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน

4. เพื่อนร่วมงาน

4.1. ร่วมกันดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

4.3. ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร และวางแผนการจัดการเรียนรู้

4.4. แบ่งปันสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

4.5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดที่ควรพัฒนาหรือจุดที่ควรแก้ไขในการจัดการเรียนรู้