Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRIẾT HỌC by Mind Map: TRIẾT HỌC

1. LÀ 1 BỘ MÔN KHOA HỌC

2. CÓ VAI TRÒ LÀ THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG CHO MỌI HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI

2.1. THẾ GIỚI QUAN

2.1.1. THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT

2.1.1.1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC THÌ VẬT CHẤT CÓ TRƯỚC, CÁI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC

2.1.1.2. THẾ GIỚI VẬT CHẤT

2.1.1.2.1. TỒN TẠI KHÁCH QUAN

2.1.1.2.2. ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI Ý THÚC CON NGƯỜI

2.1.1.2.3. KHÔNG DO AI SÁNG TẠO RA

2.1.1.2.4. KHÔNG AI CÓ THỂ TIÊU DIỆT ĐƯỢC

2.1.2. THẾ GIỚI QUAN DUY TÂM

2.1.2.1. Ý THỨC CÓ TRƯỚC

2.1.2.2. Ý THỨC SẢN SINH RA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

2.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

2.2.1.1. XEM XÉT SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

2.2.1.1.1. RÀNG BUỘC LẪN NHAU

2.2.1.1.2. CÓ SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

2.2.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN SIÊU HÌNH

2.2.2.1. XEM XÉT SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

2.2.2.1.1. MỘT CÁCH PHIẾN DIỆN

2.2.2.1.2. TỒN TẠI TRONG TRẠNG THÁI CÔ ĐỘC

2.2.2.1.3. KHÔNG VẬN ĐỘNG

2.2.2.1.4. KHÔNG PHÁT TRIỂN

2.2.2.1.5. A[S DỤNG MỘT CÁCH MÁY MÓC ĐẶC TÍNH CỦ SỰ VẬT NÀY VÀO SỰ VẬT KHÁC

3. LÀ HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM LÍ LUẬN CHUNG NHẤT VỀ THẾ GIỚI VÀ VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI ĐÓ

4. NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG NHẤT, PHỔ BIẾN NHẤT CỦA THẾ GIỚI

5. VẤN ĐỀ CƠ BẢN

5.1. GIỮA VẬT CHẤT VÀ TƯ DUY, CÁI NÀO CÓ TRƯỚC, CÁI NÀO CÓ SAU

5.2. CON NGƯỜI CÓ NHẬN THỨC ĐƯỚC THẾ GIỚI KHÔNG