พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 by Mind Map: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547

1. คำนิยาม

1.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

1.2. ข้าราชการครู”หมายความว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ

1.3. คณาจารย์”หมายความว่าบุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

1.4. บุคลากรทางการศึกษา”หมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ

2. ตำแหน่งวิทยฐานะ

2.1. ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษ

2.1.1. ครผชวยครูอาจารย์ผชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์

2.2. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

2.2.1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษารองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทการศกษผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ. กาหนด

2.3. ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

2.3.1. ศกษานิเทศกตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ. กาหนด

2.4. ให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้เป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐาน

2.4.1. ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญพิเศษ

2.5. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยฐานะ

2.5.1. รองผู้อำนวยการชำนาญ การรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2.6. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษามีวิทยฐานะ

2.6.1. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษoรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญoผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยว

2.7. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์มีวิทยฐานะ

2.7.1. ศึกษานิเทศก์ชานาญการoศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษoศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญoศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

3. วินัยและการรักษาวินัย

3.1. ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

3.2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร

3.3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษ

3.4. ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง

3.5. ต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียนจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล

3.6. ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง

3.7. ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย

3.8. ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ

3.9. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้าง

3.10. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่

3.11. ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

4. สิ่งที่ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง

4.1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้

4.2. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน

4.3. การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

4.5. การกลั่นแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

4.6. กระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะ

4.7. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ

4.8. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆอันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้ง

4.9. การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก

4.10. เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดเล่นการพนันเป็นอาจิณ

5. โทษทางวินัย

5.1. ภาคทัณฑ์

5.2. ตัดเงินเดือน

5.3. ลดเงินเดือน

5.4. ปลดออก

5.5. ไล่ออก