KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG by Mind Map: KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Mục đích, ý nghĩa

1.1. Loại trừ yếu tố nguy hiểm

1.2. Tạo lao động thuận lợi

1.3. Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, hạn chế việc giảm sức khỏe

1.4. Mang ý nghĩa nhân đạo

2. Tính chất

2.1. Pháp luật

2.1.1. Công tác bảo hộ lao động quy định thành pháp luật

2.2. Khoa học – kỹ thuật

2.2.1. Vận dụng các kiến thức khoa học để sản xuất an toàn và hợp vệ sinh.

2.3. Quần chúng

2.3.1. trách nhiệm chung toàn thể người lao động và xã hội.

3. Đối tượng nghiên cứu

3.1. Quy trình công nghệ

3.2. Cấu tạo & hình dáng thiết bị

3.3. Đặc tính nguyên liệu thành phẩm, bán thành phẩm

4. Hình thức

4.1. Riêng lẽ, tổ, nhóm

4.2. Một chỗ, nhiều chỗ

4.3. Cơ bắp, chuyển đổi

4.4. Tập trung, tổng hợp, sáng tạo

5. Nhiệm vụ

5.1. Trang bị thiết bị, kỹ thuật, đồ bảo hộ

5.2. Tổ chức sản xuất hợp lý

5.3. Nghiên cứu sự liên quan giữa người và điều kiện lao động

6. Quan hệ giữa an toàn lao động & môi trường

6.1. Các hiện tượng thiên tai, trái đất nóng dần lên đều do con người

6.2. Môi trường lao động phù hợp

6.2.1. Sử dụng công nghệ và nguyên liệu sạch

6.2.2. Thu hồi, xử lý các yếu tố gây ô nhiễm, chất thải

6.2.3. Trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.