การใช้คำถาม Questioning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้คำถาม Questioning by Mind Map: การใช้คำถาม  Questioning

1. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจำ ( Remembering )

1.1. มักเป็นคำถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้

2. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับความเข้าใจ ( Understanding )

2.1. ผู้เรียนสามารถตีความ แปลความ เปรียบเทียบ และบอกความแตกต่างได้

3. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการนำไปใช้ ( Applying )

3.1. ผู้เรียนจะต้องดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง

4. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์ ( Analyzing )

4.1. ผู้เรียนต้องใช้ความคิดจากการแยกแยะข้อมูล จึงจะสามารถหาคำตอบได้

5. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการประเมินค่า ( Evaluating )

5.1. ผู้เรียนสามารถตั้งเกณฑ์ในการประเมิน หรือตัดสินคุณค่าต่างๆได้ และแสดงความคิดเห็นนั้นอย่างมีหลักเกณฑ์

6. ถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการสร้างสรรค์ ( Creating )

6.1. คำถามที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน