การเลี้ยงไส้เดือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเลี้ยงไส้เดือน by Mind Map: การเลี้ยงไส้เดือน

1. การดูแลไส้เดือน

2. วัสดุ อุปกรณ์ และโรงเรือน

3. การเตรียมเบดดิ้ง

4. การคัดแยกมูลไส้เดือน

5. การนำไปใช้ประโยชน์

6. ชนิดของไส้เดือน

7. การปล่อยตัวไส้เดือน