พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงษ์...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงษ์ มลที 6044112627 sec 5 by Mind Map: พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    นายณัฐพงษ์ มลที 6044112627 sec 5

1. เพื่อศึกษาเจตคติการรับประทานอาหารเช้า

1.1. ร่างกายแข็งแรง

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2.1. พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนิสิตชั้นปีที่ 3 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2. ทานอาหารเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต

2.2.1. อาหารครบ5หมู่

2.2.1.1. ซ่อมแซมร่างกาย

2.2.1.2. ให้พลังงาน

2.2.1.3. ให้ความอบอุ่น

2.2.1.4. ควบคุมการทำงานของอวัยะต่างๆ

2.2.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้า

2.3. ปัญหา คือ. การรับไม่รับประทานในตอนเช้า

2.3.1. น้ำตาลในเลือดต่ำ

2.3.2. ร่ายกายไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.3. เสี่ยงต่อการเป็นโรค

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อศึกาาระดับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้า

3.2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

3.2.1. ทำแบบสอบถามเชิงพรรณนา

3.2.1.1. สถติร้อยละ ความถี่

3.3. ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้า

3.3.1. สถิติร้อยละ ความถี่และเรียงลำดับ

4. ขอบเขตการวิจัย

4.1. ประชาการ

4.1.1. นิสิตชั้นปีที่ 3 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

4.2. ตัวแปรอิสระ

4.2.1. เพศ

4.2.2. สาขาวิชา

4.3. ตัวแปรตาม

4.3.1. ความรู้

4.3.2. เจตคติ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1. นิสิตไมีพฤติกรรมที่ดีต่อการรับประทานอาหารเช้า

5.2. ทราบรับดับความรู้ เจคติ พฤติกรรมการกินอาหารเช้า

5.3. พฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้า

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารเช้า

6.2. ประโยชน์ของอาหารเช้า

6.2.1. ความสำคัญของอาหารเช้า

6.3. ผลกระทบต่อสุขภาพ

6.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. วิธีการดำเนินงาน

7.1. การกำหนดประชาการและการเลือกตัวอย่าง

7.2. เครื่องมือที่ใช้วิจัย

7.3. การเก็บข้อมูล

7.4. การวิเคราะห์ข้อมูล

8. รูปแบบการวิจัย

8.1. การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง

9. ตัวอย่างการวิจัย

9.1. นิสิตชั้นปีที่ 3ครุศาสตรื จุฬาลงกรณ์

9.1.1. สุ่มตัวอย่าง ทำแบบสอบถาม

9.2. แบบสอบถาม