Tiếp cận đau đầu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiếp cận đau đầu by Mind Map: Tiếp cận đau đầu

1. Thời gian khởi phát

1.1. cấp tính

1.1.1. Đau đầu mới xuất hiện hay khác rõ rệt với các cơn trước đâu

1.1.2. bệnh lý nghiêm trọng

1.2. bán cấp

1.3. mãn tính