Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1 số KNCB by Mind Map: 1 số KNCB

1. Xác định chủ thể cần quản lý và thông tin liên quan

2. Xác định cấu trúc hồ sơ

3. Tính an toàn và bảo mật info

3.1. Cần có rules và cơ chế bảo mật khi trao quyền truy xuất DL cho users

3.2. Ngăn chặn truy xuất không phép

3.3. Khôi phục lại đc CSDL khi có sự cố

4. Tính cấu trúc

4.1. Thông tin trong CSDL được lưu trữ có cấu trúc xác định

5. Tính nhất quán

5.1. Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn ngay cả khi có sự cố

6. Tính toàn vẹn

6.1. Các giá trị dữ liệu trong CSDL phải follow rules theo hoạt động của tổ chức mà CSDL phản ánh

7. Tính độc lập

7.1. Độc lập với các ứng dụng

7.2. Không phụ thuộc vào bài toán cụ thể

7.3. Độc lập với phương tiện lưu trữ và xử lý

8. Tính không dư thừa

9. Yêu cầu cơ bản

10. Mức khái niệm

10.1. Cho biết dữ liệu nào được lưu trữ trong CSDL và mối quan hệ giữa các DL

11. Mức vật lý

11.1. Cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào

12. Mức thể hiện

13. Thuật ngữ Hệ CSDL

13.1. CSDL+QTCSDL

14. Hệ QTCSDL (Database management system)

14.1. Là phần mềm cung cấp môi trường easy để tạo lập, lưu trữ và khai thác info của CSDL

15. CSDL (Data base)

15.1. Tập hợp các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin của một tổ chức

16. Khái niệm

17. 3.Khai thác hồ sơ

17.1. Sắp xếp

17.2. Tìm kiếm

17.3. Thống kê

17.4. Báo cáo

18. 2.Cập nhật hồ sơ (Sửa, chèn, xóa)

19. 1. Tạo lập hồ sơ

20. Các công việc thường gặp

21. Hệ cơ sở dữ liệu

22. Thu thập, tập hợp, lưu trữ thông tin

23. Mức khung nhìn

23.1. Thể hiện phần CSDL mà người dùng cần khai thác