แนวทางการปฏบิัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอณุ หภูมิ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวทางการปฏบิัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอณุ หภูมิ by Mind Map: แนวทางการปฏบิัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอณุ หภูมิ

1. 1.ประเด็น

1.1. ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ โดยทั่ว ไปการขนส่งสินค้าจะมีรอบเวลาของการขนส่ง ซ่ึง แผนกขายจะต้องทา การรับคา สั่ง ซ้ือจากลูกค้าให้ทัน ต่อรอบกันขนส่งนั้นๆ หลังจากแผนกขายท าการปิดรับคำ สั่ง ซ้ือแล้ว ฝ่ายขายจะ รวบรมข้อมูลการสั่ง ซ้ือท้้งหมด ให้กับแผนกขนส่ง เพื่อทำ การวางแผนการขนส่งและเตรียมความพร้อมของรถขนส่งสินค้าโดยจะ ให้พนักงาน ขนส่งทำ การเช็คสภาพรถโดยทั่วไป ความสะอาด และทำการวอร์มอุณหภูมิภายในห้องบรรทุกสินค้าก่อนการ ขนส่งสินค้า้ยรถขนส่งสินคา้ควบคุมอุณหภูมิพนกังานขนส่งต้องมีความพร้อมใน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดข้ึนระหว่างการขนส่งโดยเฉพาะการ ควบคุมดูแลสภาพรถ ใหอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน จนถึงมือผู้รับสินค้า

2. 2.ขั้นตอนการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูม

2.1. การขนส่งสินค้าถือเป็นการดำเนินที่สำคัญ ในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยอาศัยการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น การขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางถนน ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัที่ใชใ้นการเชื่อมต่อกบัการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเคลื่อนยา้ยสินค้าไปสู่ผู้บริโภค(Door-to-Door) ซึ่งใน การขนส่งสินค้านั้น ต้องมีการวางแผนและการ รักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดการขนส่งโดยการ ขนส่งสินค้าแต่ละประเภทจะมีการดูแลรักษาสินค้าที่แตกต่างกันออกไป

3. 3.แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูม

3.1. 3.1แนวทางการปฏิบัติก่อนการขนส่งสินค้า

3.1.1. การอบรมให้ความรู้กับ พนักงานขนส่งขนส่งสินค้า เพื่อให้พนักงานสามารถทำ การแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดความขัดข้องในขณะการขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อลดการเสียหาย ต่อรถขนส่งและสินค้าให้น้อยที่สุด

3.2. 3.2แนวทางการปฏิบัติระหว่างการขนส่งสินค้า

3.3. 3.3แนวทางการปฏิบัติหลังการขนส่งสินค้า

3.3.1. พนักงานขนส่งจะต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องบรรทุกสินค้าใหอยู่ ในอุณหภูมิที่กำหนด และความขัดข้องของรถบรรทุกในระหว่างเดินทาง จนถึงมือผู้รับสินค้า โดยการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นว่า ยังทำงานเป็นปรกติอยู่ตลอดระยะเวลาการขนส่ง พร้อมท้้งสังเกต สัญลกัษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏข้ึนบน แผนควบคุมภายในตัวรถ และแก้ไขความผิดปรกติที่เกิดข้ึน ในสถานการณ์เบ้ืองตน

3.3.2. การตรวจเช็คสภาพรถหลังการขนส่งสินค้า โดยพนักงานขนส่งจะต้องทำการเช็คสภาพรถโดยทั่วไป และลงบันทึกรายงานเพื่อแจ้งความผิดปรกติที่เกิดข้ึนในขณะการขนส่งสินค้การทำความสะอาดห้องบรรทุกสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันสิ่งปนเป้ือนที่ จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพของสินคา้ในขณะการขนส่ง หากพบว่าห้องบรรทุกสินค้าไม่สะอาด มีสิ่งปนเป้ือน จะส่งผลทำให้ผู้รับสินค้าปฏิเสธการรับสินค้าได้

3.4. 3.4สิ่งสนับสนุนอนื่ ๆ

3.4.1. เอกสารควบคุมเป็นการจัดการ การทำงานที่เพื่อให้พนักงาน ขนส่งปฏิบัติตาม ไม่หลงลืมในการ ตรวจเช็คสภาพรถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ GPS นอกจากจะใช้ในการติดตามพฤติกรรมต่าง ๆ ของ พนักงานขน ส่งแล้ว ยังสามารถช่วยใน ติดตามอุณหภูมิภายในห้องบรรทุกสินค้า ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real time ในขณะการขนส่งได้เพื่อเป็นการช่วยพนกังานขนส่งควบคุมอุณหภูมิอีกทางหนึ่ง