8 chữ cái trong MBTI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
8 chữ cái trong MBTI by Mind Map: 8 chữ cái trong MBTI

1. Extroversion - Introversion (E-I)

1.1. Bạn nạp năng lượng như thế nào?

1.2. Hướng ngoại E

1.2.1. Cởi mở

1.3. Hướng nội I

1.3.1. Trầm tính

2. Intuitive - Sensing (N-S)

2.1. Bạn ưu tiên thu nhận các thông tin nào?

2.2. Trực giác N

2.2.1. Trừu tượng

2.3. Giác quan S

2.3.1. Thực tế

3. Thinking - Feeling (T-F)

3.1. Bạn quyết định dựa vào lý trí hay tình cảm?

3.2. Lý trí T

3.2.1. Cân nhắc lợi hại

3.3. Tình cảm F

3.3.1. Coi trọng tình cảm

4. Perceiving - Judging (P-J)

4.1. Lối sống của bạn như thế nào?

4.2. Tiếp thu P

4.2.1. Giữ lựa chọn mở

4.3. Đánh giá J

4.3.1. Quyết định, sắp xếp