แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 รูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 รูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา by Mind Map: แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4  รูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา

1. 1. รูปแบบเว็บไซต์

1.1. 1.1 Static Website Static Website หมายถึง เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .html

1.2. 1.2 Dynamic Website Dynamic Website หมายถึง เว็บไซต์ที่หน้าเว็บเพจสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ โดยไม่ ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง

2. 2. ส่วนประกอบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

2.1. 1. บทนำเรื่อง (Title) เป็นส่วนแรกของบทเรียน ช่วยกระตุ้น เร้าความสนใจ ให้ผู้เรียนอยากติดต่อ เนื้อหาต่อไป

2.2. 2. คำชี้แจงบทเรียน (Instruction) ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้บทเรียน การท างานของบทเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

2.3. 3. วัตถุประสงค์บทเรียน (Objective) แนะนำ อธิบายความคาดหวังของบทเรียน

2.4. 4. รายการเมนูหลัก (Main Menu) แสดงหัวเรื่องย่อยของบทเรียนที่จะให้ผู้เรียนศึกษา

2.5. 5. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ส่วนประเมินความรู้ขั้นต้นของผู้เรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความรู้ พื้นฐานในระดับใด

2.6. 6. เนื้อหาบทเรียน (Information) ส่วนสำคัญที่สุดของบทเรียน โดยนำเสนอเนื้อหาที่จะนำเสนอ

2.7. 7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post Test) ส่วนนี้จะนำเสนอเพื่อตรวจผลวัดสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียน

2.8. 8. มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ

2.8.1. 1. เนื้อหาของบทเรียน สำหรับการเรียน

2.8.2. 2. ระบบบริหารการเรียน เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์

2.8.3. 3. การติดต่อสื่อสารการเรียนทางไกล

2.8.4. 4. การสอบ/วัดผลการเรียน

3. 3 การเตรียมเนื้อหาในรูปการสอนบนเว็บ

3.1. 1. โฮมเพจ ควรจะมีข้อความ ทักทายต้อนรับ มีกล่องสำหรับใส่ชื่อ ผู้เรียนและรหัสลับ

3.2. 2. เว็บเพจแสดงภาพรวมของคอร์ส (Course Overview) แสดงสังเขปรายวิชา

3.3. 3. เว็บเพจแสดงสิ่งจำที่เป็นในการเรียน (Course Requirements)

4. 4. 16 ประเด็นที่สำคัญสำหรับรูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา

4.1. • ข้อที่ 1 ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดียด้านพื้นหลัง • ข้อที่ 2 ข้อสรุปข้อมูลมัลติมีเดียด้านตัวอักษร • ข้อที่ 3 ข้อสรุปเกี่ยวข้อมูลมัลติมีเดียด้านการออกแบบจุดเชื่อมโยง • ข้อที่ 4 ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดียด้านการออกแบบเนื้อหา • ข้อที่ 5 สรุปข้อมูลด้านลักษณะเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ/ส่งเสริมการเรียนรู้ • ข้อที่6 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดียด้านภาพประกอบ • ข้อที่7 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ • ข้อที่ 8 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเนื้อหา • ข้อที่ 9 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบระบบนำทาง • ข้อที่ 10 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดียด้านเสียง • ข้อที่ 11 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับมัลติมีเดียด้านวีดิทัศน์ • ข้อที่ 12 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์ 2.0 • ข้อที่ 13 สรุปข้อมูลด้านประสิทธิภาพของจุดเชื่อมโยง • ข้อที่ 14 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเข้าถึงข้อมูล • ข้อที่ 15 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งาน • ข้อที่ 16 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในการออกแบบ

5. 5. การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา

5.1. กลุ่มที่ 1 ด้านการออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Design)

5.2. กลุ่มที่ 2 ด้านการออกแบบเนื้อหา (Content Design)

5.3. กลุ่มที่ 3 ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานสำหรับเว็บไซต์ (Website Interface Design)

6. 6. การนำเสนอความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา

6.1. ความพึงพอใจเว็บไซต์ของ ผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้าน เนื้อหาบทเรียนสูงสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการออกแบบ และด้านการจัดรูปแบบตามลำดับ