Tổng Quan Kiểm Soát Nội Bộ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tổng Quan Kiểm Soát Nội Bộ by Mind Map: Tổng Quan Kiểm Soát Nội Bộ

1. Định Nghĩa

1.1. Là 1 quá trình

1.2. Được chi phối bởi con người

1.3. Nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý

1.4. Giúp đạt được mục tiêu

2. Lịch sử phát triển

2.1. Giai đoạn sơ khai

2.2. Giai đoạn hình thành

2.3. Giai đoạn phát triển

2.4. Giai đoạn hiện đại (Thời kì hậu COSO - từ năm 1992 đến nay)

3. Tổng Quan báo cáo COSO

3.1. Cấu trúc của COSO (2013)

3.2. Khuôn mẫu của KSNB theo COSO 2013

4. Vai trò và Trách nhiệm

4.1. Hội đồng quản trị

4.2. Nhà quản trị

4.3. Kiểm soát viên nội bộ

4.4. Nhân viên

4.5. Các đối tượng khác bên ngoài