ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนวัตกรรม by Mind Map: ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนวัตกรรม

1. ครูขาดความรู้ความชำนาญ

2. ครูไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมเลย

3. ครูไม่มีเครื่องมือ(คอมพิวเตอร์)ที่ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม

4. ค่าใช้จ่ายในการผลิต

5. ค้นคว้ามีน้อย