බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප

Buddhism in Sinhalese language.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප by Mind Map: බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප

1. සංකල්ප හදුනාගැනීම

1.1. ආකෘති නිර්මාණය

1.1.1. මෝහය

1.1.2. මෝහනය

1.1.2.1. අංගුලිමාල

1.1.3. නර පණුවා

1.1.3.1. තොරතුරු මතය

1.1.3.1.1. උප්සල් - අග්ගඤ්ඥ හා පරිනාමවාදය

1.1.3.2. මනුෂ්‍යයා හා සතුන් අතර වෙනසක් දැකීම

1.2. වගු ගත කිරීම

1.2.1. මහායානය අනුව

1.2.2. විසුද්ධි මාර්ගය අනුව

1.2.2.1. පිවිසීම

1.2.2.1.1. වීශුද්ධිමාර්‍ග යනු කුමක්ද ?

1.2.2.2. විවිධත්වය

1.2.2.2.1. විදර්ශනා මාත්‍රයෙන්

1.2.2.2.2. ධ්‍යාන ප්‍රඥා වශයෙන්

1.2.2.2.3. කර්මාදි වශයෙන්

1.2.2.2.4. ශීලාදී වශයෙන්

1.2.2.2.5. සතිපට්ඨානාදී වශයෙන්

1.2.3. දීඝනිකාය අනුව

1.2.4. අභිධර්මයට අනුව

1.3. සංකල්ප

1.3.1. පෞද්ගලිකත්වය

1.3.2. දුක

2. විශ්ලේෂණය

2.1. කරුණු රැස්කිරීම

2.1.1. මාතෘකා

2.1.1.1. සෝතාපන්න

2.1.1.1.1. New Topic

2.1.1.1.2. New Topic

2.1.1.1.3. New Topic

2.1.1.1.4. New Topic

2.1.1.1.5. New Topic

2.1.1.1.6. New Topic

2.1.1.1.7. New Topic

2.1.1.1.8. New Topic

2.1.1.1.9. New Topic

2.1.1.1.10. New Topic

2.1.1.2. New Topic

2.1.1.3. New Topic

2.1.1.4. New Topic

2.1.1.5. New Topic

2.1.1.6. New Topic

2.1.1.7. New Topic

2.1.1.8. New Topic

2.1.1.9. New Topic

2.1.1.10. New Topic

2.1.1.11. මනුෂ්‍ය වැටහීම්

2.1.1.11.1. තමා යනු සිත හා කය යන දෙකක් බව

3. අරමුන

3.1. Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

3.2. මෙහි අරමුන වන්නේ බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප හදුනාගැනීමත්, ඒවා ක්‍රමවත්ව සංවිධානය කිරීමත්, අදාල මූලාශ්‍ර ගොනු කිරීමත් ය.

4. උපැහැරණ

4.1. ප්‍රත්‍යක්ෂයන්

4.2. කතන්දර

5. විමුක්තිය

5.1. විමුක්ති රසය

5.2. උදාන

5.2.1. උදානපාලි

6. මාර්ගය

6.1. චතුරාර්‍ය සත්‍ය අවබෝධය

7. දුක

8. දුක්ඛ සමුදය