⚙️ เครื่องมือและกลไก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
⚙️ เครื่องมือและกลไก by Mind Map: ⚙️   เครื่องมือและกลไก

1. เครื่องมือ 🛠

1.1. 🖇 วัสดุ

1.1.1. โลหะ

1.1.1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.1.2. โลหะแบบไม่ใช่เหล็ก

1.2. 🖇 ไม้

1.2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.3. 🖇 เซรามิก

1.4. 🖇 วัสดุผสม

1.5. 🖇 วัสดุสมัยใหม่

2. เครื่องมือพื้นฐาน ⚒

2.1. 🧷 ชิ้นรูปวัสดุ

2.2. 🧷กลไกไฟฟ้าอิเล็กตรอน

2.2.1. กลไก

2.2.1.1. อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

2.2.1.2. แสงควบคุมขนาดเล็ก