Cách nhắn tin SMS vật tư

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cách nhắn tin SMS vật tư by Mind Map: Cách nhắn tin SMS vật tư

1. Noi dung

1.1. Tên cty: DTTM

1.2. Thời gian: ##h (sáng, chiều, tối), ngày ##-##

1.3. Tình trạng cấp

1.3.1. Kế hoạch trong ngày

1.3.1.1. Sẽ cấp

1.3.1.2. Đang cấp

1.3.1.2.1. Áp dụng cho Dầu, Xi măng

1.3.1.3. Đã cấp

1.3.1.3.1. Áp dụng cho Dầu, Xi măng

1.3.2. Kế hoạch ngày hôm sau

1.4. Tên vật tư

1.5. Tên công ty

1.6. Số lượng

1.7. Chú ý

1.7.1. Số ký tự/ tn

1.7.1.1. google

1.7.1.1.1. 135

1.7.1.2. SMS

1.7.2. Báo cáo

1.7.2.1. Khi người nhận nt lại sẽ được lưu vào TIN NHẬN của sim (40 tn)

1.7.3. Mẫu tin nhắn

1.7.3.1. Sẽ cấp

1.7.3.1.1. "DTTM: Ngay 01-01, SE cap deisel : TT1: 2000l"

1.7.3.2. Đang cấp

1.7.3.2.1. "DTTM: Ngay 01-01, DANG cap deisel: TT1: 2000 l"

1.7.3.3. Đã cấp

1.7.3.3.1. "DTTM: Luc 08h ngay 01-01, DA cap deisel: TT1: 2000 l"

2. Hình thức

2.1. Người gửi

2.1.1. NV Vật tư

2.2. Người Nhận

2.2.1. TDTT

2.2.1.1. PTGD

2.2.1.1.1. Tai chinh: Chi Lan Anh

2.2.1.1.2. Ke hoach: Anh Thi

2.2.1.2. TP Vat tu

2.2.1.2.1. Chi Mai huong

2.2.2. DTTM

2.2.2.1. Giám đốc

2.2.2.1.1. Anh Can

2.2.2.2. TP Vat tu

2.2.2.2.1. Chi Van

2.2.2.3. NV cung ứng

2.2.2.3.1. Nhien lieu

2.2.2.3.2. Lop - Binh dien

2.2.2.3.3. Xi mang - thep

2.2.3. Các công ty khác

2.2.3.1. GD đơn vị

2.2.3.2. TP Vat tu

2.2.3.3. NV vật tư

2.2.4. Người nhận có thể trả lời hoặc yêu cầu xác minh bằng việc trả lời tin nhăn nhận được

3. Lưu trữ

3.1. Tất cả các tin nhắn phải lưu lại, không xóa

3.2. Người gửi phải có trách nhiệm lưu trữ và chiu trách nhiệm khi mất dữ lieu