TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC by Mind Map: TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

1. TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

1.1. Khái niệm và vai trò của Tuyển dụng Nhân lực

1.2. Mối quan hệ giữa Tuyển dụng nhân lực và các nội dung Quản trị Nhân lực khác

1.3. Các nội dung cơ bản của Tuyển dụng Nhân lực

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến Tuyển dụng Nhân lực

2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

2.1. Khái niệm và vai trò của Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng

2.2. Căn cứ và phương pháp

2.3. Nội dung

3. TUYỂN MỘ NHÂN LỰC

3.1. Khái niệm và vai trò của Tuyển mộ Nhân lực

3.2. Nội dung

3.3. Thông báo Tuyển mộ

4. TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

4.1. Khái niệm và vai trò của Tuyển chọn Nhân lực

4.2. Nội dung

5. ĐÁNH GIÁ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

5.1. Khái niệm và vai trò của Đánh giá Tuyển dụng Nhân lực

5.2. Xác định chỉ tiêu đánh giá

5.3. Điều chỉnh