Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925-1930

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925-1930 by Mind Map: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925-1930

1. 3 tổ chức cách mạng

1.1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)

1.1.1. Chủ trương

1.1.1.1. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình

1.1.2. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1925)

1.1.3. Phong trào công nhân (1928)

1.1.4. Xuất bản "Đường Kách mệnh" (1927)

1.1.4.1. Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc > tuyên truyền đến giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam

1.1.5. Địa bàn

1.1.5.1. Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì

1.1.6. Lực lượng

1.1.6.1. Thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước

1.2. Tân Việt Cách mạng đảng (1925)

1.2.1. Tên gọi

1.2.1.1. Hội Phục Việt (1925) > Hội Hưng Nam > Tân Việt Cách mạng đảng (1928)

1.2.2. Địa bàn

1.2.2.1. Trung Kì

1.2.3. Chủ trương

1.2.3.1. Lãnh đạo quần chúng trong nước

1.2.3.2. Liên lạc các dân tộc bị áp bức trên thế giới > đánh đổ đế quốc chủ nghĩa

1.2.4. Lực lượng

1.2.4.1. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước

1.3. Việt Nam Quốc dân đảng (1927)

1.3.1. Chính đảng yêu nước

1.3.1.1. Nguyên tắc: "Tự do - Bình đẳng - Bác ái"

1.3.2. Thời kỳ cuối (4 thời kỳ)

1.3.2.1. Bất hợp tác với Pháp và nhà Nguyễn

1.3.2.2. Bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền

1.3.3. Chủ trương

1.3.3.1. Cách mạng bằng bạo lực

1.3.4. Lực lượng

1.3.4.1. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ

1.3.5. Địa bàn

1.3.5.1. Bắc Kì

2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

2.1. Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929

2.1.1. Chi bộ Cộng sản đầu tiên (3/1929, Hà Nội)

2.1.1.1. Vận động thành lập đảng cộng sản thay thế Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

2.1.2. Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929, Hà Nội)

2.1.2.1. Bắc Kì

2.1.3. An Nam Cộng sản đảng (8/1929)

2.1.3.1. Nam Kì

2.1.4. Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9/1929)

2.1.4.1. Lực lượng giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt

2.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1-2/1930)

2.2.1. Thống nhất các tổ chức cộng sản

2.2.2. Thông qua "Cương lĩnh chính trị đầu tiên" (Nguyễn Ái Quốc)

2.2.2.1. "Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"

2.2.2.2. Lực lượng

2.2.2.2.1. Cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

2.2.2.2.2. Lợi dụng / trung lập: phú nồng, trung, tiểu địa chủ, tư sản

2.2.2.3. Tư tưởng cốt lõi

2.2.2.3.1. Độc lập và tự do

2.2.2.3.2. Giai cấp vô sản lãnh đạo

2.2.3. Ý nghĩa lịch sử

2.2.3.1. Kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam đầu TK XX

2.2.3.2. Chủ nghĩa Marx-Lenin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước

2.2.3.3. Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc